Vind uw locatie

Juridische Informatie

Algemeen

Deze website (de “Website”) is gecreëerd en wordt beheerd door La Lorraine Bakery Group NV, met vennootschapszetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, T +32 (0)54-31 82 00 I F +32 (0)54-32 67 85 I BTW BE 412.382.632 I RPR Gent, afdeling Dendermonde of door de met haar rechtsreeks of onrechtstreeks verbonden groepsvennootschappen (hierna genoemd “LLBG”). 

Onderstaande gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Website. LLBG kan deze voorwaarden geregeld wijzigen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op de Website publiceren. Dienvolgens dient U, telkens U de Website bezoekt, te controleren of de voorwaarden werden aangepast. Het gebruik van de website wordt beschouwd als de uitdrukkelijk erkenning van de kennisname en aanvaarding van de laatste versie van de Voorwaarden door de Gebruiker. 

Het feit dat LLBG zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een gehele of gedeeltelijk verzaking door LLBG om zich in de toekomst nog op deze Voorwaarden te beroepen. 
 

Intellectuele eigendomsrechten 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren LLBG of derden toe. Het is verboden zonder schriftelijk akkoord van LLBG de op en via deze Website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 
 

Niet-toegestaan gebruik van de Website

De Gebruiker verbindt zich er toe om: 

- De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken; 
- Geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, gewijzigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; 
- De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter); 
- De Website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom; 
- De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan LLBG te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger; 

Bij miskenning door de Gebruiker van de (intellectuele) rechten van LLBG of derden, verbindt de Gebruiker zich ertoe LLBG of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vordering van LLBG of derden als gevolg van een inbreuk hierop. 
 

Persoonsgegevens – Externe Privacy Policy

In bepaalde gevallen zal LLBG de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken (hierna “Persoonsgegevens”). LLBG hecht een groot belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel bekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’). 

In dit kader heeft LLBG een Privacy Policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en de verplichtingen van LLBG zijn in dit verband. 

U kan deze Privacy Policy terugvinden via volgende link. Wij nodigen U uit deze Privacy Policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U. 
 

Cookies

i) Wat zijn cookies? 

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat geplaats wordt wanneer U de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde “permanente” cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die U bezoekt of door partners waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen cookies lezen die hij zelf geplaats heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaats heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. 

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke interesses en behoefte? 

LLBG maakt op haar website en op de websites van de groepsvennootschappen (hierna de “Websites” genoemd) gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring( vb. onthouden van een taalkeuze, het onthouden van de geplaatste bestelling,…) en om de veiligheid van de websites te garanderen. 

ii) Gebruik van cookies op de Websites van LLBG 

A. Noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn onmisbaar om de Websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten U bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Websites, om formulieren in te vullen om bestellingen te doen en om de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Ook wanneer U met uw persoonlijke account wenst in te loggen, zijn cookies noodzakelijk om op een veilig manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien U deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Websites niet of niet optimaal werken. 

B. Functionele cookies 

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat U een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of U reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we U niet telkens opnieuw dezelfde vraag voorleggen. 

C. Performantie cookies 

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. 

iii) Beheer van cookies 

U kunt uw browser zo instellen dat U bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Als U het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat U van bepaalde diensten op de Websites geen gebruik kunt maken. 

Wij gebruiken geen cookies om U persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als U de installatie van cookies op uw computer of mobiel apparaat wenst te beperken, te blokkeren of te verwijderen, dan kunt U dit doen via uw browser instellingen. Ga hiervoor naar de helpfunctie van uw browser. 
 

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks naar websites of wegpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of kan daar op een andere manier naar verwijzen. LLBG heeft geen zeggenschap over de inhoud, het privacy beleid of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. 
 

Informatie op de Website

De informatie, software, producten en diensten (de “Informatie”) die op of via de Website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten, niettegenstaande alle opgaven van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, voorraadlijsten, catalogi of andere aanduidingen van producten op de Website met zorg zijn gedaan. LLBG kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke drukfouten. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en binden LLBG niet. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. 

LLBG is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. LLBG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen of de Website buiten werking te stellen voor onderhoudswerkzaamheden. 
 

Adviezen via de website

Indien er via de Website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat LLBG hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. 
 

Links naar de Website

Het aanleggen van hyperlinks naar de Website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de Website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LLBG. Het gebruik van deze Website in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden. 
 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene gebruiksvoorwaarden tussen LLBG en de Gebruiker behoren uitsluiten tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.