1. Organisatie

De enquête en de bijhorende wedstrijd wordt georganiseerd door DELI NV, met vennootschapszetel  te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52, ondernemingsnummer 0422.571.986 (hierna genoemd de “Organisator”).

 

2. Hoe deelnemen?

Vervolledig de Grote Panos Koffie-enquête op https://s.surveyanyplace.com/s/coffee?lang=nl_be. Indien U wenst kans te maken op één van de prijzen, vul dan op het einde van de enquête uw naam en e-mailadres in. Deelname aan de wedstrijd is uiteraard geheel vrijblijvend.

De wedstrijd staat enkel open voor natuurlijke personen die meerderjarig zijn. Personeelsleden van de organisator worden uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Eén deelname per persoon is toegelaten.
Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

 

3. Duur

Deelnemen aan de enquête en de wedstijd kan van 22/07/2019 tot en met 31/08/2019. Laattijdige antwoorden of deelnames zullen ongeldig zijn.

 

4. Prijs

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op één van de vijf “feelgoodmomenten” (koffie en taart voor 5 personen) of één van de 100 bonnen voor een gratis warme drank naar keuze uit het nieuwe Panos City assortiment.

Naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt de Organisator zich te allen tijde het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en kunnen niet worden ingeruild in speciën.5. Winnaars

De kandidaat winnaars worden geselecteerd aan de hand van de eerste wedstrijdvraag. De vijf deelnemers die de schiftingsvraag correct beantwoorden of het dichtst benaderen, winnen één van de “Feelgood-momenten”. De honderd volgende deelnemers die op hun beurt het antwoord op de schiftingsvraag dichtst benaderen winnen één van de bonnen voor warme drank. In geval van ex aequo wint de deelnemer die als eerste deelgenomen heeft aan de wedstrijd.

Zij worden per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen terzelfdertijd alle informatie m.b.t. de prijsuitreiking. Het aanduiden van de winnaar is onherroepelijk en kan niet het voorwerp uitmaken van een geschil.

 

6. Persoonsgegevens

De deelnemers zijn op de hoogte dat hun persoonsgegevens, die zij vrijwillig ter beschikking stellen, elektronisch worden verwerkt. De Organisator hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die haar door de deelnemers werden meegedeeld.  De persoonsgegevens worden enkel verzameld met als doel de deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot de prijsuitreiking.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden na de wedstrijd niet verder gebruikt door de Organisator, partners of derden. Met uitzondering van de persoonsgegevens van deelnemers die expliciet hebben ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief en/of directe communicatie. Wil u meer weten, dan kan u kennis nemen van de Privacy Policy van Deli NV via: https://www.panos.be/nl/privacy-policy.

 

7. Aansprakelijkheid

Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De Organisator kan bij gevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

• Transmissies via het internet.

• Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.

• De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken.

• Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de Wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook.

De deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.

De Organisator kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de website https://www.panos.be/nl/wedstrijdreglement-koffie-enquete

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning of het gebruik van de Prijs.

 

8. Geschillen

Meerdere deelnames via verschillende e-mailadressen of verschillende identiteiten zijn strikt verboden. Een schending van het wedstrijdreglement en/of elke poging tot fraude heeft automatisch en zonder voorafgaande waarschuwing de diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg.

Door deelname aan de enquête verklaart de deelnemer automatisch dat hij of zij kennis heeft genomen van onderhavig reglement en akkoord gaat met de inhoud ervan. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen in geen geval verplichtingen genereren of noch de aansprakelijkheid van de Organisator in het gedrang brengen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit de deelname aan de enquête en/of wedstrijd.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of andere problemen die de deelname aan de enquête en/of wedstrijd onmogelijk maken of verstoren.

 

9. Toepasselijk recht

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting.