1. Organisatie

De enquête en de bijhorende wedstrijd wordt georganiseerd door DELI NV, met vennootschapszetel  te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52, ondernemingsnummer 0422.571.986 (hierna genoemd de “Organisator”).

 

2. Hoe deelnemen?

Vervolledig de Grote Panos Broodjes-enquête op https://s.llbg.com/s/enquete_panos. Indien U wenst kans te maken op één van de prijzen, vul dan op het einde van de enquête uw naam en e-mailadres in. Deelname aan de wedstrijd is uiteraard geheel vrijblijvend.

De wedstrijd staat enkel open voor natuurlijke personen die meerderjarig zijn. Personeelsleden van de organisator worden uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Eén deelname per persoon is toegelaten.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

 

3. Duur

Deelnemen aan de enquête en de wedstijd kan van 08/02/2021 tot en met 07/03/2021. Laattijdige antwoorden of deelnames zullen ongeldig zijn.

 

4. Prijs

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op één van de 30 duotickets voor Bobbejaanland.

Naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt de Organisator zich te allen tijde het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.

De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en kunnen niet worden ingeruild in speciën.

 

5. Winnaars

In ruil voor hun deelname aan de wedstrijd, worden 30 winnaars geselecteerd uit de deelnemers die juist geantwoord hebben op de wedstrijdvraag en hun e-mail adres hebben opgegeven. 

De selectie van de winnaars gebeurt op basis van de schiftingsvraag: de 30 deelnemers met het antwoord dat het dichtst bij de realiteit ligt, zijn de winnaars. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de deelnemer die het eerst de antwoorden doorstuurde.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen terzelfdertijd een code om in te wisselen tegen 2 gratis Bobbejaanland tickets. Het aanduiden van de winnaar is onherroepelijk en kan niet het voorwerp uitmaken van een geschil.

6. Persoonsgegevens

De deelnemers zijn op de hoogte dat hun persoonsgegevens, die zij vrijwillig ter beschikking stellen, elektronisch worden verwerkt. De Organisator hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die haar door de deelnemers werden meegedeeld.

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om tot uw gegevens toegang te krijgen en ze te wijzigen. Richt uw schriftelijke aanvraag aan DELI NV, Dienst Marketing, B-9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52 of via e-mail aan info@panos.be.

De persoonsgegevens van de deelnemers worden na de wedstrijd niet verder gebruikt door de Organisator, partners of derden. Met uitzondering van de persoonsgegevens van deelnemers die expliciet hebben ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief en/of directe communicatie.

De organisator kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internet browsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

 

7. Aansprakelijkheid

Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De Organisator kan bij gevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

• Transmissies via het internet.

• Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.

• De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken.

• Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

 

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de Wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook.

De deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.

De Organisator kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op de website https://www.panos.be/nl/wedstrijdreglement-broodjesenquete

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs of voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de toekenning of het gebruik van de Prijs.

 

8. Geschillen

Meerdere deelnames via verschillende e-mailadressen of verschillende identiteiten zijn strikt verboden. Een schending van het wedstrijdreglement en/of elke poging tot fraude heeft automatisch en zonder voorafgaande waarschuwing de diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg.

Door deelname aan de enquête verklaart de deelnemer automatisch dat hij of zij kennis heeft genomen van onderhavig reglement en akkoord gaat met de inhoud ervan. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen in geen geval verplichtingen genereren of noch de aansprakelijkheid van de Organisator in het gedrang brengen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit de deelname aan de enquête en/of wedstrijd.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of andere problemen die de deelname aan de enquête en/of wedstrijd onmogelijk maken of verstoren.

 

9. Toepasselijk recht

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting.